Privacy beleid

De website www.multi-flora.be (hierna “de Website”) is eigendom van Multi-Flora nv (hierna “Multi-Flora”)

Ondernemingsgegevens:

 • Multi-Flora
 • Poperingseweg 353, 8908 Vlamertinge
 • info@multi-flora.be
 • +32 (0) 57 21.93.85
 • RPR Ieper
 • Ondernemingsnummer XXX.XXX.XXX
 • BE0XXX.XXX.XXX

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker” en “JIJ”) die de Website gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Multi-Flora toestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Multi-Flora behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Multi-Flora is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)

Multi-Flora is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor hieronder nader benoemde doeleinden. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Multi-Flora verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • IP-adres
 • Voor-en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Gebruikersnaam en paswoord
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • ...

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Multi-Flora verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden
 • Opvolging van een bestelling geplaatst op de webshop en het aanbieden van een Track & Trace service via een derde partij (Bpost of GLS Belgium)

Bij een bezoek aan de Website van Multi-Flora worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website van Multi-Flora bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Multi-Flora en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Multi-Flora zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Multi-Flora respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: direct marketing (na toestemming van de Klant) en het verwerken alsook het aanbieden van opvolging van de bestelling (inclusief Track & Trace Service voor de Klant).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken alsook het opvolgen van de bestelling (inclusief Track & Trace Service voor de Klant).

De Klant stemt er bijgevolg mee in dat het opgegeven e-mailadres bij het afhandelen van de bestelling verwerkt wordt door Multi-Flora en overgedragen wordt aan een derde partij, hetzij BPost of GLS Belgium, teneinde de bestelling te kunnen verzekeren en te laten opvolgen door de Track & Trace service van de derde partij.

Daarnaast houdt Multi-Flora online (anonieme) bezoekerstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan u zich steeds wenden tot Multi-Flora, Poperingseweg 353, 8908 Vlamertinge, info@multi-flora.be.

7. Hoelang bewaren we jouw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens in te kijken.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van je persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Multi-Flora om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens. Multi-Flora zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Multi-Flora verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar Multi-Flora, Poperingseweg 353, 8908 Vlamertinge of via e-mail aan info@multi-flora.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Multi-Flora, heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).